Skip to main content

Ideja për të krijuar këtë projekt frymëzues lindi nga vërejtja se aktivitetet sportive dhe kulturore mund të shërbejnë si mjet të fuqishëm për të promovuar bashkëpunimin, tolerancën dhe unitetin mes rinisë kosovare dhe komuniteteve të ndryshme. Ekipi pa një mundësi të shkëlqyeshme për të shfrytëzuar energjinë e më shumë se 40 të rinjve nga shkollat e ndryshme në Mitrovicë, Gjakovë, Obiliq dhe Kamenicë për të organizuar një garë vrapimi. Për të kuptuar potencialin e këtyre ngjarjeve për të thyer paragjykimet dhe për të ndërtuar lidhje mes grupeve etnike, ekipi zhvilloi sesione edukative për fëmijët, ku ata mësuan me mjeshtëri se si të organizojnë një ngjarje garash. Këto sesione i pajisën ata me aftësi për të organizuar ngjarje me një nivel të lartë profesionalizmi, trajtuar përgatitjen e bazës së të dhënave dhe menaxhuar me sukses një garë vrapimi.

Ajo që e bëri këtë iniciativë vërtet të veçantë ishte vendimi i ekipit për të fuqizuar fëmijët për t’u dhënë atyre një zë dhe besim për të vepruar si profesionistë. Entuziazmi i pjesëmarrësve të rinj ishte i dukshëm pasi ata përqafuan mundësinë për të mësuar, ndërvepruar dhe shprehur veten në një mënyrë kuptimplote. Ndikimi i projektit u shtri përtej garave, duke ndërtuar besimin e fëmijëve dhe duke u dhënë atyre aftësi të vlefshme. Ata jo vetëm që mësuan se si të organizojnë ngjarje, por gjithashtu fituan një mirekuptim më të thellë duke u treaguar me bashkëpunues, tolerant dhe pozitiv. Kjo qasje unike e angazhimit të të rinjve në garat ndërkomunitare ka dëshmuar të jetë një katalizator për ndërtimin e paqes dhe promovimin e stileve të shëndetshme të jetesës. Suksesi i projektit u reflektua në aftësinë e tij për të ndihmuar fëmijët të zhvillojnë besim, të mësojnë aftësi të reja dhe të nxisin lidhje që kalojnë kufijtë kulturorë.

Shkollat pjesëmarrëse ishin: “Andon Zako Cajupi” (Mitrovicë), “Mazllum Këpuska” (Gjakovë), “Pandeli Sotiri” (Obiliq), dhe “Dëshmorët e Kombit” (Kamenicë).

Numri i pjesëmarrësve në aktivitete të projektit: Mbi 350 nga të gjitha komunat dhe komunitetet.

Kultura është një nga komponentët thelbësorë të zhvillimit të identitetit të një fëmije pasi i mbush ata me gëzim dhe një ndjenjë përkatësie. Mësimi i fëmijëve se si të respektojnë diversitetin kulturor duke u treguar atyre se si të njohin karakteristikat universale që ne të gjithë ndajmë, i ndihmon ata të ndërtojnë një karakter të fortë.

Bazuar në këtë, ne kemi bashkuar disa nga aktivitetet tona të preferuara për fëmijët nga të gjitha komunitetet, duke ndikuar pozitivisht në diversitetin dhe përfshirjen e tyre. Aktivitetet tona kryhen në natyrë, përmes formës së argëtimit.

Mbështetësit

Projekti është financuar nga UNDP Kosovo dhe UNFPA Kosovo, dhe është pjesë e nismës rajonale e Kombeve të Bashkuara “Rinia 4 Përfshirja, Barazia & Besimi” fuqizon të rinjtë të përfshihen në narrativa konstruktive, të forcojnë dialogun ndërkulturor, përfshirjen, barazinë gjinore dhe të krijojnë mirëkuptim dhe besim të ndërsjellë në Ballkanin Perëndimor. Në bashkëpunim, agjencitë e OKB-së dhe partnerët përkatës nga sektori publik, media, shoqëria civile, akademia dhe kultura, të mbështetura financiarisht nga Fondi për Ndërtimin e Paqes të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, po punojnë së bashku me të rinjtë për të rritur të kuptuarit dhe respektin për diversitetin në rajon.

Mbështetës tjerë ishin edhe: Ujë Rugove, Vitaminka/2U Health, Sporting Kosova, Buka Bakery.