Skip to main content

Një nga komponentët kryesorë të Kornizës së Kurrikulës së Arsimit Parauniversitar të  Kosovës është “edukata fizike, sporti dhe shëndeti”. Megjithatë, të dhënat sugjerojnë se gjatë procesit arsimor, rezultatet dhe aktivitetet e nxënësve të përcaktuara nga Korniza e Kurrikulës së kësaj fushe janë të pamjaftueshme. Për shkak të kësaj mangësie, nxënësit kanë më pak gjasa të korrin shpërblime dhe të përmbushin objektivat e përshkruara për këtë lëndë.

Në shumë shkolla anembanë Kosovës, veçanërisht në disa komuna të caktuara, shkollave të mesme të ulëta u mungojnë objektet dhe burimet e nevojshme për të kryer aktivitete në mënyrë efektive të edukimit fizik. Ky deficit jo vetëm që pengon aftësinë për të ofruar një kurrikulë cilësore të edukatës fizike por gjithashtu i demotivon studentët nga pjesëmarrja në këto orë mësimore kaq të rëndësishme. Për më tepër, shkollave shpesh u mungojnë programet që përfshijnë shëtitje ose sporte të tjera në natyrë, duke humbur një mundësi për të angazhuar nxënësit në aktivitete të shëndetshme dhe edukative në natyrë.

Duke pranuar këto pengesa, organizata jonë filloi iniciativën “Majat e Gjelbërta” me qëllim që të arrijë tetëdhjetë e më shumë të rinj nga përkatësi të ndryshme etnike. Ndërkohë që ata ndjekin shpesh të njëjtat shkolla, fëmijët me prejardhje të ndryshme etnike rrallë ndërveprojnë. Nëpërmjet angazhimit të tyre në interesa të përbashkëta, ne shpresojmë të inkurajojmë paqebërjen, ndërtimin e besimit dhe komunikimin ndëretnik. Për të mbyllur këto boshllëqe dhe për t’u dhënë fëmijëve mundësinë për t’u lidhur, angazhuar dhe zhvilluar në një atmosferë mikpritëse, u krijua projekti Green Peaks.

Fondacioni ynë ka zhvilluar aktivitete në katër komuna të Kosovës, si: Prizren, Pejë, Mitrovicë dhe Kamenicë, dhe kemi arritur gjithsej 100 fëmijë me përqindje të barabartë etnike dhe gjinore.

Projekti “Green Peaks” u hartua me një program gjithëpërfshirës të mbushur me aktivitete që nxisin zhvillimin fizik, mendor, social, emocional dhe krijues të fëmijëve. Ai përfshinte lojëra tërheqëse, një prezantim informues ekologjik nga një ekolog i diplomuar, i cili mësoi bazat e ekologjisë dhe mbrojtjes së mjedisit, dhe një punëtori praktike ku fëmijët krijuan ushqime natyrale për zogjtë. Pika kryesore e programit ishte një shëtitje në një zonë të gjelbër aty pranë, ku fëmijët mësuan rreth orientimit të natyrës dhe identifikimit të bimëve dhe kafshëve lokale. Pas shëtitjes, ata morën pjesë në një stërvitje për ndërtimin e tendës, duke garuar për të parë se kush mund ta ngrinte më shpejt tendën e tyre. Duke i organizuar fëmijët në grupe, ne synuam t’u mësojmë atyre aftësi drejtuese dhe organizative, duke theksuar rëndësinë e çdo anëtari dhe duke u siguruar që zëri i secilit fëmijë të dëgjohet dhe vlerësohet.

Iniciativa të ngjashme me projektin “Green Peaks”, kanë treguar se ngrisin dëshirën për pjesëmarrjen e të rinjve në sport dhe promovojnë shoqërimin mes fëmijëve me prejardhje të ndryshme. Këto iniciativa inkurajojnë aktivitetin fizik duke rritur gjithashtu të kuptuarit e njerëzve se si veprimet e tyre ndikojnë në mjedis. Qëllimi ynë është të rrisim një brez fëmijësh që janë më të vetëdijshëm për çështjet mjedisore, duke i mësuar rreth sjelljeve të qëndrueshme dhe mbrojtjes së mjedisit. Reagimet jashtëzakonisht pozitive që morëm – të 100 fëmijët që u përgjigjën pozitivisht dhe shprehën dëshirën për aktivitete të ardhshme të këtij lloji – nënvizojnë suksesin e kësaj përpjekje. Ne dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë të sinqertë për stafin punëtor, prindërit mirëkuptues, fëmijët e emocionuar dhe mësuesit e angazhuar që ndihmuan për ta bërë këtë program një sukses të madh.